Kulturowo-historyczny
krajobraz Środkowego Nadodrza


Topic: Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza

Duration: 2014 – 2015

Project coordinator: dr Marta Bąkiewicz

Project partners: prof. UAM dr hab. Beata Halicka opracowująca temat: Historia biskupstwa lubuskiego a tożsamość dzisiejszych Lubuszan

Project partners: Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy UAM, Uniwersytet Zielonogórski, Kleist-Museum Frankfurt (Oder)

Project co-funded by Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

Description:

Celem projektu była próba opisu kulturowo-historycznego krajobrazu Środkowego Nadodrza. Projekt miał charakter interdyscyplinarny i uczestniczyli polscy i niemieccy specjaliści następujących dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, fenomenologii przestrzeni, teologii. Proponując szeroką perspektywę badawczą, w centrum uwagi badawczej znalazły się następujące zagadnienia: tradycje kulturowe polsko-niemieckiego pogranicza, wielokulturowość regionu i transfer kulturowy, dziedzictwo kulturowe regionu, strategie przedstawiania i kreowania regionu w piśmiennictwie, ślady niemieckiej przeszłości w przestrzeni kulturowej, zagadnienia kulturowej (dys)kontynuacji, względnie recepcji dziedzictwa kulturowego. Wyniki projektu zaprezentowane zostały w następujących publikacjach: Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): An der mittleren Oder. Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Paderborn 2016 oraz Bąkiewicz, Marta Jadwiga (red.): Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza. Zielona Góra 2017 (w druku).

 

Click here for more information about this project.