Społeczność
pogranicza?


Temat: Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich  mieszkańców Nadodrza po 1945 r.

Czas trwania: 01.03.2013 -31.12.2015

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Beata Halicka.

Partnerzy projektu: Europa-Universität Viadrina, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. Drezno.

Projekt otrzymał dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (8.000 EURO), a także pozyskano środki na finansowanie projektu w wysokości 98.000 EUR od Viadrina Center „B/Orders in Motion” .

Opis:

Granica na Odrze i Nysie ma (prawie) siedemdziesiąt lat. Po obu stronach Odry po 1945 roku na skutek przymusowych migracji doszło do znaczących zmian w strukturze społecznej. Powstałe wówczas nowe społeczeństwa funkcjonowały w zmienionym polityczno-prawnym, społecznym i kulturowym porządku, a oddzielała od siebie częściowo nieprzepuszczalna granica. Nie stała się ona jednak barierą, która uniemożliwiłaby ludziom nawiązywanie kontaktów społecznych i w wymianę kulturalną. Celem projektu jest zbadanie, jak kształtowały się transgraniczne stosunki sąsiedzkie oraz w jaki sposób wpływały one na identyfikację społeczności po obu stronach Odry z regionem. Centralne miejsce zajmują przy tym pytania: Co wpływa na proces kształtowania się tożsamości i w jaki sposób konstruowana jest tożsamość? Znalezieniu odpowiedzi służyć będą badania kulturoznawcze, historyczne oraz socjologiczne, które zarazem będą stanowić podstawę modelu dla porównawczych badań o pograniczach (który będzie można wykorzystać w badaniach np. polsko-ukraińskiego, polsko-rosyjskiego, niemiecko-czeskiego, ale także amerykańsko-meksykańskiego lub południowo-północnokoreańskiego pogranicza). W ramach projektu odbyła się międzynarodowa konferencja na temat problemów polsko-niemieckiego pogranicza.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.